مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - بهار 1396
سیستم توصیه‌گر آگاه از متن مبتنی بر گراف
سعیده سادات مومنی ، علی رجائی
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (579 KB)
بهبود ضریب همبستگی پیرسون به منظور محاسبه شباهت میان کاربران، مبتنی بر رده بندی در سیستم های توصیه گر
زکیه نیکدل، رضا قائمی
8-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (608 KB)
بحث و بررسی آمادگی فارنزیکی شبکه‌های کامپیوتری در ایران
رضا صادقی راشد، محمد باقر محمدی لامع
20-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (573 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی