مجله علمی پژوهش در علوم رایانه - آرشیو مقالات - بهار 1396
سیستم توصیه‌گر آگاه از متن مبتنی بر گراف
سعیده سادات مومنی ، علی رجائی
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (579 KB)
بهبود ضریب همبستگی پیرسون به منظور محاسبه شباهت میان کاربران، مبتنی بر رده بندی در سیستم های توصیه گر
زکیه نیکدل، رضا قائمی
8-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (608 KB)
بحث و بررسی آمادگی فارنزیکی شبکه‌های کامپیوتری در ایران
رضا صادقی راشد، محمد باقر محمدی لامع
20-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (573 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم رایانه دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2783
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. دکتر محمدرضا فرشاد
 18. دکتر جواد جهان
 19. دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
 20. دکتر محسن سلیمی امان آباد
 21. دکتر فاطمه تقی زاده
 22. دکتر حسین نامدار