تولید آرایه پوشش بهینه با ترکیب الگوریتم های توده ذرات و تبرید شبیه سازی شده