مطالعه مروري بر توليد نمونه آزمون کمينه در آزمون تعاملي