کاربرد هوش مصنوعی در حوزه کلان داده: مروری بر تحقیقات اخیر