پیشنهاد یک روش تایید سه گانه برای جلوگیری از سوء استفاده ها از حفره های نرم افزار های کاربردی توسط کاربران غیر مجاز در سطح کاربر