پژوهش در علوم رایانه، شماره 6، تابستان96 - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396