پژوهش در علوم رایانه، شماره 8، زمستان 96 - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396