پژوهش در علوم رایانه، شماره 4، جلد اول، زمستان 95 -آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد اول