پژوهش در علوم رایانه، شماره 7، پاییز 96 - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396