پژوهش در علوم رایانه، شماره 4، جلد دوم، زمستان 95 - آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد دوم