مروری بر اتصال مغز به کامپیوتر؛ چالش ها، راهکارها و کاربردها