پیاده سازی مدارهای دیجیتال دیمالتی پلکسر، تمام جمع کننده، دیکدر و انکدر مبتنی بر DNA