مقایسه تاثیر سن بر تغییرات دیواره شریان کاروتید با استفاده از پردازش اکوی التراسوند