ارائه یک طرح فیلتر فازی برای افزایش کیفیت تصاویر مخدوش و نویزدار