خلاصه سازی متون بر استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و ترکیب آن با تحلیل احساسات