ارائه‌ی یک مکانیسم تحمل‌پذیر خطا در پردازش ابری بلادرنگ با استفاده از اعتباردهی به ماشین‌های مجازی