تأثیر شرایط جوی و ریزش برف و باران بر انتشار امواج رادیویی