الگوریتم‌ بهینه‌ سازی کد برنامه‌ ها جهت کاهش توان مصرفی با ترکیب الگوریتم های ژنتیک و K-means