کامپیوتر های DNA به عنوان مناسب ترین وسیله برای ذخیره سازی اطلاعات حجیم