حذف نویز دما با روش موجک و پیش بینی دما با SVM و عکس روش موجک