هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه رویکردهای پژوهشی در پژوهش در علوم رایانه رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 80 هزار تومان (هشتصد هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 250 هزار تومان (دو میلیون و پانصد هزار ریال)