پژوهش در علوم رایانه، شماره 12 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397