پژوهش در علوم رایانه، شماره 2 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395