پژوهش در علوم رایانه، شماره 2، تابستان95 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395