پژوهش در علوم رایانه، شماره 11 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1397