پژوهش در علوم رایانه، شماره 21 -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1400