پژوهش در علوم رایانه - شماره 24 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1400