ساختار نشریه

صاحب امتیاز : انجمن پژوهش های علوم رایانه

ناشر: انتشارات فرزانگان

سردبیر : دکتر حمید خادم مسجدی

هیئت تحریریه

  1. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  2. دکتر علی امیری
  3. دکتر سیدرضا نبوی