پژوهش در علوم رایانه، شماره 16 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1398