پژوهش در علوم رایانه، شماره 6 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396