پژوهش در علوم رایانه، شماره 6، تابستان96 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396