پژوهش در علوم رایانه، شماره 20 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1399