پژوهش در علوم رایانه، شماره 3 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395