پژوهش در علوم رایانه، شماره 8 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396