پژوهش در علوم رایانه، شماره 18 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1399