پژوهش در علوم رایانه - شماره 17 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1399