پژوهش در علوم رایانه، شماره 4، جلد اول -آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد اول