پژوهش در علوم رایانه، شماره 13 -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398