پژوهش در علوم رایانه، شماره 19 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1399