پژوهش در علوم رایانه - شماره 18 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1399