پژوهش در علوم رایانه، شماره 4، جلد دوم -آرشیو مقالات - زمستان 1395 - جلد دوم