پژوهش در علوم رایانه -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1399 - جلد اول