پژوهش در علوم رایانه، شماره 17 -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1399 - جلد اول