پژوهش در علوم رایانه، شماره 14 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398