اطلاعات نشریه

فصلنامه پژوهش در علوم رایانه زیرشاخه نشریه پژوهش های مهندسی و تکنولوژی است که در سال 1397 از این نشریه تفکیک شد و مقاله های علمی مروری، ترویجی و پژوهشی در زمینه علوم رایانه در آن بررسی و چاپ میشود.


محور اصلی نشریه

 • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینه مسائل‌ کاربردی علوم رایانه ایران‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

 • مهندسی نرم افزار
 • شبکه های کامپیوتری
 • هوش مصنوعی
 • معماری کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • داده کاوی
 • بازیابی اطلاعات
 • الکترونیک
 • قدرت
 • کنترل
 • و سایر موضوعات مرتبط

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.