پژوهش در علوم رایانه، شماره 7 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396