پژوهش در علوم رایانه، شماره 7، پاییز 96 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396