تشخیص حملات ترافیک انتقالی شبکه با استفاده از منطق فازی مبتنی بر گروه مدل مخفی مارکوف