حل مسائل برنامه ریزی هوش مصنوعی با استفاده از ابزارهای وارسی مدل