روشی ترکیبی در شبکه‌های اجتماعی جهت تشخیص اجتماع با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی فراابتکاری