بهبود بازیابی تصاویر بر اساس محتوا و بهینه سازی با استفاده از روش فازی