شناسایی خودکار چراغ های راهنمایی و رانندگی به کمک پردازش تصویر در سطح شهر