روشی جهت خوشه بندی اجماعی وزن دار شده توسط رابطه گری