خوشه بندی داده های ساختار یافته با استفاده از درخت براساس وزن