نگاهی به روش ها و چالش های به کارگیری چابک سازی در جهان