ارتقای امنیت وکارایی مسیریابی در شبکه های خودرویی با توجه به اعتماد مبتنی بر تئوری توابع برآورد